top of page

TÜRKÇE AŞAĞIDADIR.

 

RIGHT OF CANCELLATION

10.1 In order for the BUYER to benefit from the right of withdrawal; the sale is based on a sales contract covered by the Law on Consumer Protection; The refund must be made within seven (7) days from the date of delivery without unpacking, destroying, deteriorating or using the product of the purchased product.

10.2 Return requests are not accepted if the labels on the product's box, which are affixed by the importer or manufacturer, are torn, the vacuum or gelatinous package is opened, and the re-salability properties have been lost. The BUYER is obliged to return the product in the condition it was delivered to.

10.3 The product price is returned to the BUYER within 10 days following the notification of the right of withdrawal and the product is returned within 20 days to the SELLER. If the original invoice is not sent, VAT and other legal obligations, if any, cannot be returned to the BUYER.

10.4 If the product to be returned is defective, the shipping charge shall be borne by the SELLER.

10.5 Buyer has accepted that he will not demand refund if the product is damaged.

10.6 There is no right of withdrawal for goods prepared in accordance with the wishes of the buyer and / or his personal needs.

 

TKHK PROVISIONS

Regulation on Distance Contracts Prepared According to TKHK No 4077 in force

Right of withdrawal

ARTICLE 7 - (1) In distant contracts, the consumer has the right to withdraw from the contract within seven days without giving any reason and without paying penalties. It is sufficient that the notification of the right of withdrawal is notified in writing or by a continuous data carrier during this period.

(2) The right of withdrawal period shall commence in the contracts regarding the delivery of the goods from the day the consumer receives the goods and in the other contracts from the day the contract is concluded.

(3) The right of withdrawal shall be three months if the seller or the provider fails to fulfill the obligations specified in Articles 4 and 5. This period starts from the day the consumer receives the goods in the contracts regarding the delivery of the goods and in the other contracts from the day the contract is concluded. However, in the event that the obligations specified in Articles 5 and 6 are fulfilled within a period of three months, the seven-day right of withdrawal specified in the first paragraph shall commence on the date on which such obligations are fulfilled. It is sufficient to declare the will declaration in writing that the right of withdrawal is exercised within this period in writing or with a continuous data carrier.

 

Consequences of the exercise of the right of withdrawal

ARTICLE 8 - (1) In case the consumer uses his / her right of withdrawal, the seller or provider shall return the total price he has received within ten days from the date of receipt of the cancellation notification and any document that puts the consumer under debt at no cost and is obliged to take back the goods within twenty days.

(2) The decrease in the value of the goods received or the existence of a reason that makes it impossible to return does not prevent the exercise of the right of withdrawal. However, if the impairment or impossibility of the return is due to the consumer's fault, the seller must compensate the value or decrease in the value of the goods. Changes and deteriorations that occur due to the usual use of the goods are not considered impairment.

 

Law No. 6502 on Consumer Protection, which will enter into force on 07.05.2014

Article 48-4b

4) The consumer has the right to withdraw from the contract within fourteen days without giving any reason and without paying penalties. It is sufficient that the notification that the right of withdrawal is exercised is directed to the seller or provider within this period. The seller or provider is obliged to prove that the consumer has been informed about the right of withdrawal. If the consumer is not properly informed about the right of withdrawal, he is not bound for fourteen days to exercise his right of withdrawal. In any case, this period expires one year from the date of withdrawal. The consumer is not responsible for the changes and deteriorations that occur due to the usual use of the goods during the right of withdrawal.

 

MADDE 10: CAYMA HAKKI

10.1 ALICI’nın cayma hakkından faydalanabilmesi için; yapılan satışın Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamına giren bir satım sözleşmesine dayanması; iadenin, satın alınan ürünün ambalajı açılmadan, tahrip edilmeden, bozulmadan ve ürün kullanılmadan teslim tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre içinde gerçekleştirilmesi gereklidir.(6502 Sayılı Yeni TKHK 48/4 uyarınca cayma hakkı 14 (ON DÖRT) güne çıkarılmıştır.Yasa 07.05.2014’te yürürlüğe girecektir.)

10.2 Ürünün kutusu üzerindeki, ithalatçı veya üretici firma tarafından yapıştırılmış olan etiketlerin yırtılması, vakumlu veya jelâtinli ambalajın açılması, tekrar satılabilirlik özelliklerinin kaybedilmiş olması durumlarında, iade talepleri kabul edilmemektedir. ALICI, ürünü kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle yükümlüdür.

10.3 Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir ve 20 günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

10.4 İade edilecek ürünün ayıplı olması halinde kargo ücreti SATICI tarafından karşılanır.

10.5 Ürüne zarar verilmiş olması halinde ALICI iade talebinde bulunmayacağını kabul etmiştir.

10.6 Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.

 

------------------------------------------

TKHK CAYMA HÜKÜMLERİ

Yürürlükteki 4077 Sayılı TKHK’ya göre Hazırlanmış Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Yönetmelik

 

Cayma hakkı

MADDE 7 − (1)Mesafeli sözleşmelerde tüketici, yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

(2)Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

(3)Satıcı veya sağlayıcının 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, cayma hakkı süresi üç aydır. Bu süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Ancak 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerin, üç aylık süre içerisinde yerine getirilmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen yedi günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir…

 

Cayma hakkının kullanılmasının sonuçları

MADDE 8 − (1)Tüketicinin cayma hakkını kullanması hâlinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

(2)Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

 

07.05.2014 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Madde 48-4b

4) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

bottom of page